Våre vedtekter

Vedtatt: 19.10.2020

§1 Navn

Foreningens navn er Et Vanlig Liv.

§2 Formål

Foreningen har til formål å være en forening som støtter det arbeidet som gjøres for å skape et vanlig liv for andre mennesker.

Formålet skal oppnås gjennom følgende aktiviteter

§3 Organisasjonsform

Foreningen er en frittstående juridisk person med medlemmer, og er selveiende. At den er selveiende innebærer at ingen, verken medlemmer eller andre, har krav på foreningens formue eller eiendeler, eller er ansvarlig for gjeld eller andre forpliktelser.

§4 Medlemmer

Medlemskap i foreningen er åpent for alle privatpersoner, bedrifter eller organisasjoner som er registrert med et gyldig organisasjonsnummer i Brønnøysundregistrene.

Ved innmelding må du registrere deg med norsk mobilnummer (+47), gyldig e-post-adresse, postnummer og navn på kontaktperson.

Et vanlig liv tilbyr tre typer medlemskap – støttemedlem, enkeltmedlem og bedriftsmedlem. Innmelding og utmelding skjer skriftlig til styret. Medlemskontingent gjelder fra 1. jan- 31.des og skal betales før utgangen av januar. Medlemskapet regnes fra den dagen medlemskontingenten er betalt.

Årsmøtet fastsetter kontingenten for de forskjellige typene medlemskap, men denne kan ikke settes lavere enn kr. 250,- pr. medlem. I tillegg til medlemskontingent har foreningen egne kontingenter for sine aktiviteter.

§5 Rettigheter og plikter knyttet til medlemskapet

Alle medlemmer har rett til å delta på årsmøte, har stemmerett og er valgbare til tillitsverv i foreningen. Medlemmer som skylder kontingent for mer enn 3 måneder, har ikke stemmerett eller andre rettigheter, og styret kan stryke dem som medlem av foreningen.

Medlemmene plikter å forholde seg til vedtak som er fattet av årsmøte.

Medlemmene får tilgang til medlemsfordeler som som vist på fordelssidene

§6 Årsmøte

Årsmøtet, som holdes hvert år, er foreningens høyeste myndighet. Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter, og alle medlemmer har én stemme. Møteleder velges av årsmøtet.

Med mindre annet er bestemt, skal et vedtak, for å være gyldig, være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Stemmelikhet avgjøres ved loddtrekning.

Årsmøtet innkalles av styret med minst en måneds varsel, direkte til medlemmene eller ved kunngjøring i pressen. Forslag som skal behandles på årsmøtet skal være sendt til styret senest to uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøtet. Årsmøtet kan ikke behandle forslag som ikke er oppført på sakslisten, med mindre 3/4 av de fremmøtte krever det.

§7 Årsmøtets oppgaver

Årsmøtet skal

§8 Ekstraordinære årsmøter

Ekstraordinære årsmøter blir avholdt når styret bestemmer det, eller minst 1/3 av medlemmene krever det.

Innkalling skjer på samme måte som for ordinære årsmøter, med minst 14 dagers varsel. Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i innkallingen.

§9 Styret

Foreningen har et styre på 4 medlemmer. Styret er høyeste myndighet mellom årsmøtene. Styret skal holde møte når styreleder eller et flertall av styremedlemmene forlanger det.

Styret skal

Styret kan fatte vedtak når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene.

§ 10 Signaturrett

Det er styrets medlemmer i fellesskap som innehar signaturrett. Hvis signaturrett i tillegg blir tildelt bestemte roller eller personer utenom "styret i felleskap", bør dette gå frem av vedtektene. Det må også presiseres om retten er tildelt "hver for seg" eller "i fellesskap".

§ 11 Vedtektsendring

Endringer av disse vedtektene kan bare gjøres på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene.

§ 12 Oppløsning

Oppløsning av foreningen kan bare behandles på årsmøte, og krever 2/3 flertall. Foreningens formue skal etter oppløsning og gjeldsavleggelse tilfalle det formål foreningen arbeider for å fremme, ved at nettoformuen blir gitt til en ideell organisasjon som årsmøte bestemmer. Ingen medlemmer har krav på foreningens midler eller andel av disse.

FACEBOOK