Melinda Kvinlaug, leder Norges Multikulturelle Senter AS (Nomkus)

Intervju med Melinda Kvinlaug - Nomkus

Melinda Kvinlaug er grunnleggeren og daglig leder ved Norges Multikulturelle Senter AS (Nomkus) som ble etablert i 2014. Det en tiltaksbedrift, og kan tilby skreddersydde løsninger tilpasset behov. De jobber for å fostre kunnskap og videreutvikle kulturforståelse, både i retning av mennesker som kommer til Norge, og av nordmenn som imøtekommere. Melinda har tidligere jobbet som kommune- og fylkespolitiker og vet hvor viktig det er for samfunnet at vi evner å ta i bruk kompetansen og erfaringen til de som kommer til landet vårt som asylsøkere og flyktninger. Nomkus har et multikulturelt team som tilbyr blant annet kurs, nettundervisning, seminarer, foredrag, kulturtolker med integrering som fagfelt. Nomkus jobber etter FNs menneskerettigheter og deres felles verdier likeverd, empati og respekt. De er lokalisert på Sørlandet med kontor i Kvinesdal og Kristiansand.


27.08.2021
Alfa Sverdrup Sommersol - [email protected]

- Hvilket samfunnsproblem ønsker dere å løse?

Utenforskap og arbeidsledighet blant personer med annen nasjonalitetsbakgrunn enn norsk. Og bidra til at vi som samfunn skal få tilgang til og benytte kompetansen og erfaringen innvandringen fører med seg for å utvikle landet og bli mer konkurransedyktige. Vi ønsker å være en møteplass som bygger broer mellom ulike miljøer, og representerer det reelle bildet i innvandringsdebatten: Engasjerte vennlige mennesker som er en stor ressurs for landet vårt, og hjelper nye som kommer å bli det samme, uavhengig av politisk ståsted, religiøs tilhørighet, etnisitet osv.

- Hvilken tilnærming har dere for å løse problemet?

Nomkus

Tilpasset informasjon, undervisning og opplæring. Veiledning, coaching, mentoring og brobygging i samarbeid med aktører innen frivilligheten, privat- og offentlig sektor. Vi jobber for å synliggjøre den positive siden av mangfoldet, derav ressursene vi finner i ulike kulturer og mangfold generelt.

- Hvordan finansierer dere løsningen?

Salg av tjenester. Vi har også mottatt støtte fra Innovasjon Norge, Listerrådet, Kvinesdal kommune og Agder Fylkeskommune, som har gjort det mulig legge om til en digital drift som gir oss en nasjonal og internasjonal arena.

- Hvordan skalerer dere løsningen?

Geografisk, finansielt, utvikling, teknologi, kompetanse og nettverk. Vi begynte i egen kommune, jobber nå nasjonalt og tar sikte på å jobbe internasjonalt i løpet av 2023. Informasjon om lover og regler, kultur, system og samfunn er viktig kunnskap uavhengig av hvor man bor. De fleste av våre ansatte er rollemodeller og kulturformidlere med bakgrunn fra ulike steder i verden. De fleste har kommet her som flyktninger og har en trygg to-kulturell identitet.

- Hvordan måler dere effekten av arbeidet?

Ved tilbakemeldinger og evalueringer fra kunder og kursdeltakere. Egne ressursgrupper med kunder for ulike tjenester. Behovsundersøkelser før etablering av nye tjenester og tett oppfølging av kunder og deltakere underveis og etter gjennomførte prosjekter, der de medvirker i utformingen av tjenestetilbudet. Resultater av arbeidet kan måles som prøveresultater i norsk, samfunnskunnskap og godkjennelse av utdannelse fra hjemlandet, samt antall personer som kommer i fast arbeid etter gjennomføring av ulike arbeidsrettede tiltak hos oss.

- Hvis et selskap tar et standpunkt om samfunnsansvar, hva er råd nummer én de bør følge?

De bør fylle et tomrom eller udekket behov i samfunnet, eventuelt supplere et eksisterende tilbud. I tillegg er det viktig at arbeidet er ekte, at det bygger på et dedikert engasjement og ønske om å gjøre en forskjell. Handling og ord må samsvare, og man må kunne samarbeide. I beste fall bygge opp et team og samarbeidspartnere som jobber utfra det samme verdigrunnlaget.

- Hva anser dere for å være det viktigste som er skjedd innen samfunnsansvar i Skandinavia det siste året?

At sosialt entreprenørskap har blitt mer kjent, i form av anerkjennelse og politisk velvilje. De siste 10 årene har verden blitt mindre, i form av migrasjon og innvandring med tilførsel av ny kompetanse og innovasjon. Integrering av FN's bærekraftsmål i lokale, regionale og nasjonale samfunnsutviklingsplaner, derav Innovasjon Norges formidable innsats og støtteordninger for private selskaper som jobber utover egne landegrenser.

- Hvilken endring ønsker dere å se innen samfunnsansvar i Skandinavia det kommende året?

Mer anerkjennelse av private aktører og økt samarbeid mellom offentlig og privat sektor.

- Hva er de største fallgruvene når man starter med sosialt entreprenørskap?

Økonomi og det å sette pris på tjenester, da det ofte er idealisme som ligger til grunn for etablering. Det kan også være utfordrende å definere seg som sosial entreprenør, da man lett kan bli oppfattet som en kommersiell aktør eller frivillig organisasjon, med de forventninger som ligger til grunn for disse. Sosialt entreprenørskap ligger i mellom. Man må tjene penger for å skape nye arbeidsplasser, betale lønn og finansiere prosjekter, samtidig som man har en del av det samme verdigrunnlaget som frivillige aktører. Det har tatt lang tid å bygge opp en forståelse for hvem vi er og hvordan vi jobber.

- Hva er det mest nyttige rådet dere kan gi andre sosiale gründere?

Vær tålmodig, det vil sannsynligvis ta lengre tid enn man forventer å bygge opp bedriften. Vær forberedt på er par år med jobb uten fritid og lite betaling. Hvis du har en fast jobb, prøv å hold på den, eventuelt en redusert stilling i oppstartsfasen. Søk hjelp hos næringskonsulent eller etablerersenter før oppstart hvis ikke du selv har denne kompetansen. Ha en god plan og struktur for økonomi, drift og vekst. Samarbeid fremfor konkurranse, men sørg for å ha gode avtaler og kontrakter så ikke noen tar idéen din. Rekrutter personer som har kompetanse på områder du ikke har selv og gi de frihet og ansvar til å jobbe innenfor eget fagområde. Ta imot andres råd og innspill og implementer det som vil styrke bedriften, men aldri gå på akkord med egne verdier og intensjonen og dedikasjonen eller drømmen som ligger i bunn for bedriften.

Takk for intervjuet!

Andre intervjuer

FACEBOOK