Lars Norbom, ansvarlig for daglig drift og Generalsekretær i Natteravnene

Intervju med Lars Norbom - Natteravnene

Lars Norbom er ansvarlig for daglig drift og er Generalsekretær i Natteravnene. En humanitær organisasjon som driver kriminalitetsforebyggende arbeid i samarbeid med politiet og andre frivillige organisasjoner.

04.06.2021
Alfa Sverdrup Sommersol - [email protected]

- Hvilket samfunnsproblem ønsker dere å løse?

Natteravnene er en landsomfattende politisk og religiøs nøytral grasrotbevegelse og har vært aktive siden 1990. Natteravnenes visjon er at voksnes synlige tilstedeværelse virker dempende på rus-, vold- og skadeverksproblematikk. Vi jobber for forebygging av vold, mobbing, rus og skadeverk i samfunnet. Trygghet er et av menneskenes mest grunnleggende behov. Vi ønsker å gjøre bysentrum og nærmiljø til trygge steder å være for alle.

- Hvilken tilnærming har dere for å løse problemet?

Gjennom rekruttering av voksne frivillige som er til stede og tilgjengelig i miljøer der ovennevnte samfunnsproblem kan oppstå. Vi ønsker å oppnå positiv kontakt mellom barn/ungdom og voksne ute på vandring. Vi skal også bistå personer som av en eller annen grunn ikke er i stand til å ta vare på seg selv, noen ganger ved å formidle kontakt til det offentlige hjelpeapparatet.

I Natteravnene ser vi tydelig nytteverdien av å ha vandrere fra flere generasjoner. Mens våre yngste natteravner er kjent med utesteder og ungdommens atferdsmønster, har de eldste gjennom sin livserfaring lettere for å nå igjennom til mennesker i en vanskelig livssituasjon.

- Hvordan finansierer dere løsningen?

Hovedsakelig gjennom støtte fra næringslivet og private givere, men vi har også en begrenset offentlig støtte.

- Hvordan skalerer dere løsningen?

Vi driver kontinuerlig arbeid med utvikling av organisasjonen og etablering av nye grupper i hele landet. Vi rekrutterer frivillige gjennom sosiale medier og ved å være synlige i media.

- Hvordan måler dere effekten av arbeidet?

Effekten av vårt arbeid er vanskelig statistisk målbar, men Natteravnene har godt omdømme og nyter respekt for vårt arbeide. På en måling i regi av Ipsos i 2017 kom vi på 4. plass av de humanitære organisasjonene når det gjelder grad av tillit og kjennskap til organisasjonen

- Hvis et selskap tar et standpunkt om samfunnsansvar, hva er råd nummer én de bør følge?

Bruk sponsormidler i større grad på humanitær virksomhet og kultur enn på idrett. Samme Ipsos-undersøkelse viste at de spurte rangerte sponsing på denne måten: Humanitært arbeid, kultur og idrett. I tillegg er det langt mindre kostnadskrevende å sponse humanitær virksomhet.

- Hva anser dere for å være det viktigste som er skjedd innen samfunnsansvar i Skandinavia det siste året?

Vi synes å se en dreining fra idrettssponsing til humanitær virksomhet og kultur. Hvilken endring ønsker dere å se innen samfunnsansvar i Skandinavia det kommende året? Fortsatt økt satsing på humanitær virksomhet og kultur. Hva er de største fallgruvene når man starter med sosialt entreprenørskap? At man satser for stort med en gang og pådrar seg for store langsiktige økonomiske forpliktelser.

- Hva er det mest nyttige rådet dere kan gi andre sosiale gründere?

Ha en god ide. Bygg nettverk med relevante samarbeidspartnere. Tenk langsiktig når det gjelder økonomi og unngå å være prisgitt en eller få støttespillere. Bygg opp en økonomisk buffer så man kan tåle et kortsiktig inntektstap. Da blir risikoen mindre og forutsigbarheten større. Virksomheter som er avhengig av sponsing eller offentlig støtte, har ofte svært uforutsigbare inntekter.

Takk for intervjuet!

Andre intervjuer

FACEBOOK