Adrian Wilhelm Kjølø Tollefsen, Generalsekretær Mental Helse Ungdom

Intervju med Adrian Wilhelm Kjølø Tollefsen - Mental Helse Ungdom

Adrian Tollefsen er Generalsekretær i Mental Helse Ungdom. Tollefsen er utdannet siviløkonom. Han er tidligere president i Nordisk forening for unge funksjonshemmede, tidligere styreleder i Unge Funksjonshemmede og medlem av hovedstyret til FFO.

Mental Helse Ungdom er en medlemsbasert interesseorganisasjon for barn og unge opp til 36 år. De jobber for økt åpenhet om psykisk helse, forebygging av psykiske plager og et bedre psykisk helsetilbud. Deres verdier er Mot, Åpenhet og Likeverd.


10.09.2021
Alfa Sverdrup Sommersol - [email protected]

- Hvilket samfunnsproblem ønsker dere å løse?

Vi jobber for at alle barn og unge skal ha en best mulig psykisk helse og at ingen skal ha det så vanskelig at døden blir eneste utvei.

- Hvilken tilnærming har dere for å løse problemet?

Mental Helse Ungdom ønsker å være en tydelig stemme som jobber for at alle skal kunne ha en best mulig psykisk helse. Gjennom å etablere plattformer for samarbeid mellom brukere, pårørende, hjelpeapparat og samfunnet, ønsker vi å sikre at alle får sine rettigheter og muligheter ivaretatt.

- Hvordan finansierer dere løsningen?

Vi søker prosjektmidler gjennom ulike fond og stiftelser, samt gjennom innsamlede midler.

- Hvordan skalerer dere løsningen?

Vi skalerer løsningene på en måte som bidrar til mest mulig aktivitet for pengene. Selvfølgelig skulle en alltid ønsket seg mer finansiering - og følgelig enda større prosjekter, men vi er blitt gode på å dimensjonere prosjektene slik at vi når målene på budsjett.

- Hvordan måler dere effekten av arbeidet?

Vi har referansegrupper i forkant, underveis og i etterkant av nye prosjekter som startes opp for å måle effekten. I tillegg gjennomfører vi systematiske undersøkelser blant prosjektenes deltakere. Vi evaluerer også hvert prosjekt etter gjennomføring.

- Hvis et selskap tar et standpunkt om samfunnsansvar, hva er råd nummer én de bør følge?

Tenk gjennom hvilken sak som er relevant og viktig for målgruppen dere jobber mot. Og tenk hvordan ansvaret kan implementeres i ulike ledd i selskapet, så det blir synlig for alle ansatte at dere oppriktig brenner for tematikken.

- Hva anser dere for å være det viktigste som er skjedd innen samfunnsansvar i Skandinavia det siste året?

I 2021 er det forretningskritisk at merkevarer tar samfunnsansvar. Enten når det kommer til hvor og hvordan produkter produseres, eller til hva den representerer. Det settes strenge krav både fra kunder og investorer. Dette begynner de fleste virksomheter også i Norge å bli klare over og det har blitt mer synlig det siste året. Hva merkevaren representerer har kommet for å bli, og de som ikke følger med vil bli spist opp av andre som faktisk har gjort jobben.

- Hvilken endring ønsker dere å se innen samfunnsansvar i Skandinavia det kommende året?

Vi håper og tror at vi vil se enda mer av dette det neste året og årene som kommer etter. Vi ønsker også at større og sterke selskaper løfter psykisk helse og drar lasset sammen med oss i enda større grad enn før. Men vi har noen allerede - og vi takker dem - for de er pionerer.

- Hva er de største fallgruvene når man starter med sosialt entreprenørskap?

Prøving og feiling er en naturlig del av dette, men fallgruvene er finansiering. Dette er vel av erfaring det som kan velte selv den beste ide. Og i det ligger kommunikasjon, og det å bygge en identitet.

- Hva er det mest nyttige rådet dere kan gi andre sosiale gründere?

Brenn for saken og omgi deg med ildsjeler. Når dagene blir tøffe, minn deg selv på hvorfor du gjør det du gjør.

Takk for intervjuet!

Andre intervjuer

FACEBOOK