Marianne Bremnes, Generalsekretær i stiftelsen Livsglede for Eldre

Intervju med Marianne Bremnes - Livsglede for Eldre

Marianne Bremnes er Generalsekretær i stiftelsen Livsglede for Eldre. En frivillig, humanitær og landsomfattende stiftelse som er trosmessig og partipolitisk nøytral og som har som formål å arbeide for at alle eldre skal ha mulighet til å få en bedre hverdag.

30.04.2021
Alfa Sverdrup Sommersol - [email protected]

- Hvilket samfunnsproblem jobber dere for å løse?

Vi vil ha fokus på økt livskvalitet og livsglede som helsefremmende faktor for eldre og deres pårørende. Vi ønsker også fokus på det friske i forhold til pasientgrupper som har en diagnose som medfører tap av funksjoner og som har få andre tilbud.

- Hvilken tilnærming har dere for å løse problemet?

Vi står for en nasjonal sertifiseringsordning som sertifiserer sykehjem og andre heldøgns omsorgssentraler som livsgledehjem.

Vi jobber med generasjonsmøter gjennom livsgledebarnehager og livsgledeskoler. Vi har veiledere for barnehager, ungdomsskoler og videregående skoler og jobber med å få en for barneskolene.

Vi jobber inn mot utdanningsinstitusjonene for å spre informasjon om Livsglede for Eldre. Vi har óg lokalforeninger rundt om i hele landet som drives av frivillige som jobber med tiltak mot ensomhet og andre opplegg for eldre.

- Hvordan finansierer dere løsningen?

Vi har cirka 50 % statlig finansiering (Statsbudsjettet). Vi har medlemsavgifter fra kommunene og vi får inn gaver og sponsorater (i mindre grad).

- Hvordan skalerer dere løsningen?

Livsglede for Eldre skal bidra til å øke rekrutteringen til omsorgsyrker, og vi tror det er viktig at generasjonene har gode møtearenaer. Derfor samarbeider vi med hele spekteret av utdanningsinstitusjoner, fra barnehager til høgskoler og universitet. Vi har som mål å være en del av undervisningen på alle videregående skoler, høgskoler og universiteter gjennom livsgledepedagogikk. Livsglede for Eldre i utdanningsinstitusjoner gir glede for alle aldre, og skal bidra til at flere elever og studenter velger å jobbe innen eldreomsorgen etter endt utdannelse.

- Hvordan måler dere effekten av arbeidet?

Effekten av arbeidet måles gjennom spørreundersøkelser via Quest Back.

- Hvis et selskap tar et standpunkt om samfunnsansvar, hva er råd nr. 1 de bør følge?

Lage en klar og avgrenset målsetting som ikke gaper over for mye.

- Hva anser dere for å være det viktigste som er skjedd innen samfunnsansvar i Skandinavia det siste året?

Det er tydelig at det blir viktigere og viktigere for bedrifter å vise at de tar samfunnsansvar i sine målsettinger.

- Hvilken endring ønsker dere å se innen samfunnsansvar i Skandinavia det kommende året?

Vi ønsker å se at målsettingene over ikke bare blir fagre ord, men vises i praksis, gjennom tildelinger og tiltak.

- Hva er de største fallgruvene når man starter med sosialt entreprenørskap?

At man ikke lager en finansiell plan. At man VIL for mye på en gang.

- Hva er det mest nyttige rådet dere kan gi andre sosiale gründere?

Tydelighet og god planlegging.

Lykke til!

Takk for intervjuet!

Andre intervjuer

FACEBOOK