Omar Mekki, daglig leder i Guttas Campus AS

Intervju med Omar Mekki - Guttas Campus

Omar Mekki er daglig leder i Guttas Campus AS. Deres hovedmål er å støtte gutters faglige og sosiale utvikling og styrke deres forutsetninger for å mestre livet og fullføre videregående skole.

14.05.2021
Alfa Sverdrup Sommersol - [email protected]

- Hvilket samfunnsproblem ønsker dere å løse?

Guttas Campus er et tilbud for gutter som opplever skolen som utfordrende, men som ønsker å forbedre seg både faglig, sosialt og personlig. Gutter er overrepresentert blant barn og unge som henvises til hjelpetjenester, og de er i overtall i søknader om spesialpedagogiske tiltak. Det er også et generelt kjønnsgap i resultater i grunnskolen, der gutter i gjennomsnitt skårer lavere enn jenter. Mer enn 30 prosent av elever på videregående skole gjennomfører ikke på normert tid, og det gjelder flere gutter enn jenter. Det er også langt flere menn enn kvinner i trygde- og kriminalstatistikken i Norge. Samtidig har andelen menn i høyere utdanning sunket markant de siste årene. Flere og flere unge gutter kommer ikke i arbeid. Det er et problem for den enkelte og for samfunnet som vi ønsker å bidra til å løse.

- Hvilken tilnærming har dere for å løse problemet?

Vi har en to ukers intensiv læringscamp som legger vekt på både faglig, personlig og sosial læring. Målgruppen er gutter i 9. klasse. De voksne møter gutta med forutsigbarhet, tydelige grenser og omsorg. Gutta skal føle seg utfordret, men også heiet på mens de jobber mot sine viktige mål. Etter campen blir guttene fulgt opp med gruppementoring to ganger i måneden gjennom året i 10. klasse og første halvår på videregående skole. Fokuset på mentorsentrene er å hjelpe guttene til å opprettholde og videreutvikle det de lærte om både fag og karakterstyrker på campen.

- Hvordan finansierer dere løsningen?

Deltakelse er frivillig og gratis for guttene. Finansieringen er et spleiselag mellom privat og offentlig sektor, og kommunene betaler 50% av utgiftene.

- Hvordan skalerer dere løsningen?

Vi skalerer løsningen ved å gjøre tilbudet tilgjengelig flere steder i Norge og ved å ta inn flere deltakere i programmet. I dag er Guttas Campus lokalisert i Oslo og på Vestlandet, og vi arbeider nå med å kunne starte i Nord Norge i 2022. Vi holder også på å utvikle «skolepakker» der vi tilbyr skoler etterutdanning i vår metodikk og didaktikk.

- Hvordan måler dere effekten av arbeidet?

Vi lager en grundig evalueringsrapport fra hver camp der vi presenterer framgang i lesing, skriving og regning, og der vi legger fram resultater fra spørreundersøkelser og intervjuer av gutter, lærere og foreldre. På lang sikt måles effekten ved å se hvor mange som fullfører videregående skole.

- Hvis et selskap tar et standpunkt om samfunnsansvar, hva er råd nummer én de bør følge?

Sikre god forankring internt i organisasjonen og engasjere seg på flere plan i det prosjektet de involverer seg i.

- Hva er de største fallgruvene når man starter med sosialt entreprenørskap?

Troen på at det er fort gjort å etablere en bærekraftig organisasjon. For lite tålmodighet og mangel på langsiktighet i planlegging.

- Hva er det mest nyttige rådet dere kan gi andre sosiale gründere?

Man må ha tilstrekkelig organiseringskompetanse og sette sammen et team med de rette folkene (med ulike egenskaper og personligheter).

Takk for intervjuet!

Andre intervjuer

nyheter 2021 0910.mentalhelseungdom Mental Helse Ungdom jobber for å ivareta innbyggernes psykiske helse.
Barn og unge i Norge skal ha en best mulig psykisk helse.
nyheter 2021 0903.movingmamas Moving Mamas skaper muligheter for og med innvandrerkvinner.
Oppretter og drifter økonomisk bærekraftige arbeidsplasser.
nyheter 2021 0827.nomkus Norges Multikulturelle Senter ønsker å vise frem den positive siden av mangfold.
De jobber for å fostre kunnskap og videreutvikle kulturforståelse.